Високоградба

 

Изградба и реконструкцијана деловно-индустриски објекти

Изградба на катни гаражи

Изградба и реконструкција на индустриски објекти

Изградба и реконструкција на станбени објекти

Изградба и реконструкција на деловно-административни објекти

Изградба и реконструкција на спортски сали

Изградба и реконструкција на болници

Изградба и реконструкција на училишта и факултети