Storia.

Податоците од следењето на побарувачката и зголемениот подем и раст на градежништвото во годините до 2005 год, укажуваа на потреба од неминовно зајакнување и формирање на независната Компанија – Бауер БГ Доо – Скопје, која со своите капацитети и кадар би дејствувала компетативно на повеќе полиња од градежниот сектор.

Со голема амбициозност, професионалност и сериозност Друштвото за градежништво, трговија и услуги „Бауер БГ“ Доо Скопје, со седиште на ул.„16-та Македонска Бригада“ бр.18 Скопје, Општина Гази Баба, е трансформирано и издвоено како посебен градежен субјект во склопот на поранешната градежна оператива на Рудници и Железарница – Скопје на ден 09.12.2005 год, со домашен капитал.

Високоградба

Изградба и реконструкција на деловно-индустриски, индустриски, станбени и деловно-административни објетки. Како и катни гаражи, спортски сали, болници, училишта…

Кон Услуги

Нискоградба

Изградба и реконструкција на булевари, патишта, паркови, плоштади. Ископи за подземни инсталации и изведба на топловоди, канализациски, гасоводни и водоводни мрежи…

Кон Услуги

Ентериер

Проектирање на идејно решение, како и изведба и реконструкција на ентериер во различни видови објекти вклучувајќи: станбени, деловни, приватни, административни…

Кон Услуги

Проекти.

aprile 1, 2017

Government of
Republic of Macedonia

aprile 1, 2017

The Bridge of Art

aprile 1, 2017

Ring Road
Porta Vlae

aprile 1, 2017

Blvd. M. H.
Jasmin

aprile 1, 2017

Facade of Building Pelister

aprile 1, 2017

Agency of Electronic
Communications

aprile 1, 2017

Blvd. Cyril & Methodious

aprile 1, 2017

Blvd. M. T.
Gologanov

Контакт.

Булевар „Илинден“ 29 3/4 , 1000 Скопје
 +389 2 3109 954
info@bauerbg.mk